Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås
V e l k o m m e n   t i l   L a n d s b y f e s t !
P r o g r a m   1 2 . 1 4 .   j u n i   2 0 1 4
 B a r e j e g     s er  s i l o e n Jeg har blit t ut f ordre t til å skriv e en leder i Bjørk elan genbila ge t til Indre . De t te er da mit t  spede f orsøk  de t .Jeg er s tolt a v s tede t jeg har bodd  i hele mit t liv og s tolt a v  k ommunen som jeg har bodd i alle mine da ger .  De t er sånn med oss alle både menne sk er , s teder og k ommuner: Vi g jør noen gan ger  lit t gærne tin g og r are v alg. Men vi k an ikk e slut te å br y oss om dem f or de t . Jeg br yr  med om s tede t jeg er fr a og k ommunen jeg bor i.  Jeg s yne s de t er leit når de t snakk e s  s t y g t om dem og prøv er selv å fremsnakk e dem  m y e som mulig. Vi har de t godt  Bjørk elan gen og i Aursk og -Høland.  Vi k an f å kjøpt omtrent alt vi ønsk er oss og k an f å alle de tjene s tene vi tren ger . Jeg vil  der f or oppf ordre dere alle til å bruk e lok ale tjene s ter a v alle sla g. De t k an v ære at de  noen gan ger er lit t dyrere , men de t be t yr at noen f ærre tren ger å  sit te i  o v er F e tsundbrua og heller k an v ære mer sammen med f amilie og v enner . Vi går spennende tider i møte , de t sk al b y g ge s m y e og hele Bjørk elan gen blir s t yrk e t  som k ommune senter .  Jeg håper at vi snar t k an hoppe i e t s tørre bassen g og at sk olen og kultursk olen f år n y e  flot te lok aler . E t helsehus med en samlin g a v man ge tjene s ter vil og  bli br a f or oss  som bor her .  Vi blir bare  gode som vi g jør oss selv , der f or er de t viktig at vi tar i e t tak  alle sammen f or at Bjørk elan gen sk al bli e t  godt s ted som mulig å bo .  Se h v a de  greier  Hemne s og har f åt t til i Høland a v lok al dugnadsinnsats. De  viser s tolt frem de t de f år til sammen og de t  vi som ser siloen og  greie da v år  Bjørk elan gens s tørs te f orenin g BSF sk al til å b y g ge seg klubbhus og flere garderober .  da er de t bare å møte opp  midtsommer f e s t , Bjørk emar t'n og alt de t andre som  skjer der vi ser siloen. G od sommer R a gnar H eide
Husk å HANDLE lokalt!
Bjørkelangen Næringsforening. Ta gjerne kontakt på e-post:  Carl Fredrik Havnås   cfh@holand-sparebank.no Ansvarligredaktør: Carl Fredrik Havnås
V e l k o m m e n   t i l   L a n d s b y f e s t !
P r o g r a m   1 2 . 1 4 .   j u n i   2 0 1 4
Husk å HANDLE lokalt!